За нас
Често задавани въпроси
Контакти
Към магазина

Обява

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2018г.)


„КАБИН СИСТЕМ ГРУП’’ ЕООД
гр.Пловдив, бул.‘‘Марица‘‘ 31 А

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Обществено обслужваща сграда – шоурум, складове и офиси и проектен сондажен кладенец“ в ПИ 56784.501.1028 (УПИ III-501.1028 - обществено обслужване, кв.1 по плана на жилищен парк „Марица-север‘‘) землище на гр.Пловдив, район Северен, Община Пловдив.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив, на адрес: бул.’’Марица‘‘ №122, гр. Пловдив 4000 и на адреса на Възложителя.